Phim tài liệu: ASEAN - Hiện tại và tương lai - sự kết nối các hành lang kinh tế - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào