THÚC ĐẨY QUAN HỆ NHẬT BẢN - VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ