Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ