Tiễn biệt những người bạn lớn có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt - Nga