Dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất từ trước đến nay