Nga khẳng định vị thế và nâng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông