Bối cảnh chung của ASEAN và Việt Nam về an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái
02:27 15/11/2019
Đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) là một trong những mục tiêu hàng đầu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Năm 2013, ASEAN đã thông qua tuyên bố “Tăng cường ASXH”, trong đó nêu rõ 10 nguyên tắc nhằm đảm bảo thúc đẩy thực hiện ASXH cho mọi người dân ASEAN (ASEAN, 2013).
Năm 2015, ASEAN đã xây dựng và thông qua Khung và Kế hoạch vùng nhằm thực hiện Tuyên bố của ASEAN về “Tăng cường ASXH”. Trong Kế hoạch Hành động này, ASEAN đã đưa ra tầm nhìn “nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN vào năm 2025” và mục tiêu tổng quát là “tăng cường phúc lợi, chất lượng cuộc sống và sinh kế của người dân trong suốt vòng đời của họ”.
Là thành viên của ASEAN, Việt Nam đã có nhiều hành động tích cực thực hiện và thúc đẩy ASXH cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Về chủ trương, chính sách, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 15-NQ/TW), trong đó có nhiều nội dung tương đồng với Tuyên bố ASEAN, gồm thúc đẩy việc đảm bảo ASXH cho tất cả người dân, trong đó có chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.Ảnh minh họa.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCM 4.0) với sự ứng dụng rộng rãi các tiến bộ công nghệ đang và sẽ tác động đến mọi mặt đời sống xã hội của mọi quốc gia trên thế giới.Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, CMCN 4.0 cũng có nhiều tác động tiêu cực đến tất cả các nhóm xã hội, đặc biệt là những nhóm dễ tổn thương. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những đối tượng thiệt thòi hơn trong tiếp cận và thụ hưởng các cơ hội, các nguồn lực mà nguyên nhân căn bản là những định kiến giới về giá trị, vai trò của nam và nữ.
Theo đó, việc tăng cường và đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái tại ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là rất cần thiết.
Theo Nghị Quyết 15-NQ/TW, “hệ thống ASXH phải dựa trên sự phát triển kinh tế - xã hội, khả năng huy động, cân đối nguồn lực của đất nước, ưu tiên những “người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số” (ĐCSVN, 2017). Hệ thống ASXH phải đa dạng, toàn diện, có sự chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ, bảo đảm bền vững và công bằng. Tuy nhiên Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức, thực hiện chính sách ASXH, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh cho bản thân mình (The-Communist-Party-of-VietNam, 2017)

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội