Người Việt tại Anh tặng quà bệnh nhân phong Tuy Hòa