Quyết liệt triển khai chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường