Cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế