Hội thảo tham vấn và triển khai các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) năm 2018.
03:28 18/08/2019
Ngày 6/7/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn và triển khai các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) năm 2018.


Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và xã hội tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phụ nữ và trẻ em, đồng thời là thành viên Mạng lưới ACWC Việt Nam.

Qua gần 10 năm hoạt động, ACWC đã và đang hoạt động tích cực với việc hoàn thành đa số các mục tiêu, ưu tiên được đề ra trong Kế hoạch công tác của mình, góp phần không nhỏ thúc đẩy các quyền, phúc lợi, phát triển và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. 

Bước sang giai đoạn 2016-2020, các quốc gia thành viên ASEAN đã hoàn thiện Kế hoạch hoạt động ACWC trên cơ sở tiếp nối các kết quả đạt được và mở rộng những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh ở giai đoạn trước, đồng thời đưa ra các sáng kiến mới phù hợp với Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong ASEAN. Trong bản Kế hoạch này, ACWC Việt Nam sẽ chủ trì thực hiện các hoạt động về thúc đẩy quyền có quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em, vấn đề bắt nạt, bạo lực và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh các hoạt động ở cấp khu vực, các hoạt động của ACWC cấp quốc gia cũng được triển khai tích cực. Qua các cuộc họp/hội thảo tham vấn hàng năm, các hoạt động của ACWC khu vực liên tục được cập nhật và chia sẻ. Cùng với đó là những kinh nghiệm, điển hình tốt trong việc thực hiện, thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em ở cấp quốc gia của các thành viên Mạng lưới. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng giúp các đại diện ACWC Việt Nam tham gia hiệu quả tại Ủy ban khu vực. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật các hoạt động của ACWC khu vực, các hoạt động do ACWC Việt Nam chủ trì và kế hoạch cũng như chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 sẽ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10/2018. 
Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp, ghi  nhận sự chia sẻ tích cực của các bên về những hoạt động ưu tiên năm 2018 và những đề xuất hợp tác trong tương lai của Mạng lưới ACWC Việt Nam. 

Vụ Hợp tác quốc tế
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội