TUYÊN BỐ CHUNG CẤP BỘ TRƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN LẦN THỨ 14
06:10 16/01/2018
Tải về: 11. VN_JOINT MINISTERIAL STATEMENT ASCC COUNCIL 14.docx