TUYÊN BỐ CHUNG CẤP BỘ TRƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN LẦN THỨ 14
05:59 19/11/2017
Tải về: 11. VN_JOINT MINISTERIAL STATEMENT ASCC COUNCIL 14.docx